Aké sú podmienky uplatnenia rekreačného poukazu v hoteli Strachan Family Jasná?

Zamestnanec má nárok na príspevok na rekreáciu, pokiaľ je zamestnaný v spoločnosti, ktorá má  viac ako 50 zamestnancov a zároveň  musí mať zamestnanecký pomer nepretržite 24 mesiacov (výnimkou sú dohody o vykonaní práce).

V prípade obdržania poukazu ho musí zamestnanec využiť výhradne na  území Slovenskej republiky (nepoužiteľné v iných krajinách), pričom vo vybranom zariadení musí prenocovať minimálne dve noci a môže využiť stravovacie služby alebo iné služby súvisiace s rekreáciou. Konkrétne prípady uvádzame nižšie:

  • služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky
  • pobytový balík obsahujúci ubytovanie najmenej na dve prenocovania a stravovacie služby alebo iné služby súvisiace s rekreáciou na území Slovenskej republiky
  • ubytovanie najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky, ktorého súčasťou môžu byť stravovacie služby

Podmienky:

  • Úhrada za pobyt musí byť prevedená z účtu osoby uplatňujúcej si rekreačný poukaz
  • Pri objednávke zadať na koho má byť doklad o uhradení zálohy za pobyt vystavený – žiadateľ o rekreačný poukaz (meno a priezvisko a adresa bydliska)
  • Faktúra po ukončení pobytu bude vystavená na žiadateľa
  • K vyúčtovacej faktúre žiadateľ dostane i doklad o úhrade dane za ubytovanie

Zamestnanec môže vo všeobecnosti využiť poukaz pre rodinných príslušníkov:

  • pre manžela/manželku
  • deti (aj na pobytové alebo denné prázdninové tábory/sem patria všetky školské prázdniny počas roka), podmienkou je, že musia byť študentami základnej školy alebo študentami 1. až 4. ročníka osemročného gymnázia.

Príspevok môže byť realizovaný:

Priamym zaplatením na základe účtovných dokladov, na ktorých musí byť uvedené označenie zamestnanca, ktoré budú odovzdané do 30 dní od zaplatenia.

Rekreačným poukazom viazaným na danú osobu vo forme elektronickej platobnej karty.